Haigazian University

Resources

Derian Library Acquisitions

 

 

000 Ընդհանուր Գործեր
Generalities
عموميات
100 Հոգեբանութիւն եւ Փիլիսոփայութիւն
Philosophy & Psychology
فلسفة وعلم النفس 
200 Կրօնագիտութիւն
Religion
ديانة
300 Ընկերային Գիտութիւններ
Social Sciences
علوم اجتماعية
400 Լեզուագիտութիւն
Language
لغة
500 Բնական Գիտութիւններ եւ Թուաբանութիւն
Natural Sciences & Mathematics
علوم طبيعية ورياضيات
600 Գործնական Գիտութիւններ
Technology (Applied Sciences)
علوم تطبيقية
700 Արուեստ
The Arts
فنون
800 Գրականութիւն
Literature & Rhetoric
أدب
900 Աշխարհագրութիւն  եւ Պատմութիւն
Geography & History
تاريخ وجغرافيا